Kazerne Panderpad

Door de komst van de nieuwe brandweerauto in 1977 ontstond door ruimte- gebrek problemen met de stalling van de brandweerauto in de toenmalige garage gelegen op de hoek van de Ambachtsraat en de Spekstoep. De naam garage mocht het onderkomen eigenlijk niet hebben, het was niet meer dan een met hardboard afgetimmerde halfsteens schuur die gehuurd werd van een particulier.

Al jaren werd er over een ander onderkomen voor de brandweer gepraat maar mede door de slechte financiële positie van de gemeente kwam het niet verder dan praten. Toen de eigenaar de huur per 1 januari 1985 opzegde moest er eindelijk spijkers met koppen worden geslagen. Het toenmalige college reserveerde in de begroting van 1985 een bedrag van ƒ 120.000,00 voor uitbreiding van het gebouw van gemeentewerken aan het Panderpad. In deze nieuwbouw zou een (klein) gedeelte gereserveerd worden voor de brandweerauto, het andere gedeelte zou door gemeentewerken o.a. als timmerwerkplaats in gebruik genomen worden. De brandweer kon in de nieuwe situatie gebruik maken van de reeds aanwezige voorzieningen als toiletten en kantine. Om de nieuwbouw te realiseren moest de brandweer zelf een (behoorlijke) steen bijdragen, door o.a. de voorbereidende- en afbouw werkzaamheden voor hun rekening te nemen.

De verdeeldheid over dit voorstel van het college in de raad was groot. Enkele partijen vonden de investering in de moeilijke tijd onverantwoord en vonden dat er maar weer een ruimte gehuurd moest worden wat vele malen goedkoper zou zijn. Hiervoor liet men het oog vallen op de oude wasserette bij garage Vlieghuis. De heer Meywaard van het CDA kwam wel met een heel opmerkelijk idee om aan geld te komen voor een goed onderkomen voor de brandweer. Het leek hem wel een goed idee om de brandweerauto te voorzien van reclame.

Begin juni werd door de brandweer een aanvang genomen met de voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van het hekwerk, de bestrating, de beplanting en het afnemen van de gevelplaten.  Na al deze werkzaamheden kon W.S.W. Oostermoer een aanvang nemen met de bouw.

 

Begin september waren de bouwwerkzaamheden zodanig gevorderd dat op zaterdagavond 7 september tijdens een formele avond “de eerste steen” kon worden ingemetseld. Voor deze klus werd de toen nog oudste in levende oud brandweerman van de brandweer Gieten, de heer A. Tent ingeschakeld.

Eind november werd het gebouw door de leden van de brandweer voorzien van de elektrische installatie en werd het tevens voorzien van een laagje verf. Door het afronden van deze werkzaamheden kon in december het gebouw in gebruik worden genomen. Men beschikte nu over een goede voertuigstalling met mogelijkheden om de bluskleding op een normale manier neer te hangen. In totaal is door de brandweer ongeveer 300 uur in de bouw van de garage gestoken. Het college heeft de leden van de brandweer voor de wijze en inzet bij het tot stand komen van het nieuwe onderkomen bedankt door per lid een bijdrage van ƒ 10,00 over te maken naar de gemeenschappelijke personeelskas.

De nieuwe garage vlak na de oplevering, achter de tweede deur staat nog de oude GMC. 

Door de komst van een PM voertuig ontstonden er in 1996 weer ruimte problemen. In de huidige stalling was maar plaats voor één voertuig en er bleef geen ander mogelijkheid over om de PM in de naastgelegen timmerwerkplaats te stallen. De timmerwerkplaats werd in die tijd niet zo veel meer gebruikt en diende eigenlijk alleen nog als opslagruimte, maar gemeentewerken wilde de opslag er wel houden. Om de PM toch ietwat stof vrij in de ruimte te stallen werd een gedeelte van de ruimte afgetimmerd met houten schotten, panlatten en plastiek.

In deze periode ontstonden er vergevorderde plannen om de gehele ruimte te verbouwen en o.a. te voorzien van nieuwe sanitaire voorzieningen, een klein magazijntje en een kantine. Door de ophanden zijnde gemeentelijke herindeling werden de verbouwingsplannen in de ijskast gelegd maar vanaf dat moment kon de brandweer wel de gehele ruimte gebruiken. In 2000 werd door de groep het plan opgevat om in eigen beheer en met zeer weinig middelen (de verwachting was voor hooguit 1,5 jaar en dan zou de verbouwing of nieuwbouw gereed zijn) een “kantine” af te timmeren. En door er vele vrije uren in te stoppen, hard werken en door overal (veelal gebruikte) materialen vandaan te halen ontstond een eenvoudige maar toch leuke “kantine” waar de ploeg gezien de middelen toch trots op was.

Onderstaande foto’s geven een overzicht van de kazerne tijdens de laatste jaren