Disclaimer

door | 02-02-2022

Brandweer Gieten en VRD besteden de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze website en doen al het nodige om brandweergieten.nl te beveiligen.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Brandweer Gieten en de VRD aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van de op deze site opgenomen informatie, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Copyright
Deze site dient als informatiebron, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en / of het printen van een enkele hard copy voor eigen gebruik. Ook op de geplaatste foto’s is copyright van toepassing. Het is verboden foto’s van deze site over te nemen tenzij hiervoor schriftelijk, toestemming is verleend door Brandweer Gieten.

Verwijzing andere websites
Brandweergieten.nl bevat verwijzingen of links naar andere sites die buiten het domein van brandweergieten.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van brandweergieten.nl. Brandweer Gieten en de VRD zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Brandweer Gieten en de VRD geven geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Overig
Brandweer Gieten en de VRD mogen de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Brandweer Gieten en de VRD zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van brandweergieten.nl (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn eigendom van Brandweer Gieten.